Kolmiportainen tuki

Lapsi voi saada yhdentasoista tukea kerrallaan ja tuen portailla voidaan liikkua tarpeen mukaan molempiin suuntiin. Tukitoimien tarkoituksena on auttaa lasta oppimaan, käymään koulua ja ehkäistä pulmien vaikeutumista. Ensisijainen ratkaisu on se, että lapsi käy lähikoulua ja hän saa tarvittavan tuen sinne. Oppilas- ja opiskeluhuollon toimenpiteet tukevat oppimista, koulunkäyntiä, vuorovaikutusta, osallisuutta ja hyvinvointia.

  1. YLEINEN TUKI: tukitoimet ovat osa perusopetusta ja kuuluvat kaikille oppilaille. Tämä tarkoittaa käytännössä laadukasta yleisopetusta, jossa oppilaat huomioidaan yksilöinä. Yleisessä tuessa käytetään tukiopetusta, erityisopettajan konsultointia, osa-aikaista erityisopetusta, opetuksen eriyttämistä, oppilaanohjausta ja erilaisia opetusryhmäjärjestelyjä.
  2. TEHOSTETTU TUKI: jos todetaan, että oppilas tarvitsee vahvempaa tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kuin yleinen tuki, tehdään pedagoginen arvio, johon osallistuu koulun, huoltaja ja oppilas. Tämä tulisi sisältää kuvauksen siitä, millaisia tukikeinoja on jo käytetty, miten ne ovat toimineet, kuvataan lapsen kiinnostuksen kohteet, vahvuudet, oppimisvalmiudet ja tuen tarpeet. Ja tämän pohjalta tehdään tehostetun tuen tarpeen arvio. Jos arvion myötä todetaan, että tehostettuun tukeen on tarvetta, tehdään tehostetun tuen päätös ja oppilaalle tehdään tehostetun tuen oppimissuunnitelma (katso täältä mitä se voi sisältää). Tehostettu tuki on tiiviimpää ja monimuotoisempaa kuin yleinen tuki; useampia tukimuotoja, säännöllinen tarve. Tällöin huomioidaan vahvemmin yksilölliset tarpeet, joustavin opetusjärjestelyin. Oppiaineiden painoalueet määritetään niin, jotta oppilas voi keskittyä olennaiseen eri oppiaineissa, mutta hän pyrkii oman vuosiluokan tavoitteisiin.
  3. ERITYINEN TUKI: Jos tehostetun tuen keinot ja järjestelyt tuntuvat liian vähäisiltä ja oppilaan kasvun, kehityksen ja oppimisen tavoitteisiin ei päästä, tehdään oppilaalle pedagoginen selvitys (katso tästä mitä se sisältää). Jos selvityksen mukaan tarvitaan vahvempaa tukea, tehdään erityisen tuen päätös, joka on lakisääteinen ja hallintolain mukainen, sen tekee esimerkiksi kunnan opetuspäällikkö. Erityisen tuen päätöksen jälkeen oppilaalle tulee tehdä henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Se on kirjallinen suunnitelma oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tavoitteista, sisällöistä, käytettävistä opetusjärjestelyistä, pedagogisista menetelmistä ja oppilaan tarvitsemasta tuesta ja ohjauksesta. (Lisätietoa HOJS:sta)

Oppilaan tuen tarvetta ja toteuttamista tulee suunnitella yhteistyössä joustavasti ja pitkäjänteisesti. Tuen tarvetta ja tukitoimien toimivuutta tulee arvioida säännöllisesti ja tehdä tarvittavia muutoksia.

Lisätietoja:

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/perusopetus/oppimisen-ja-koulunkaynnin-tuki

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/perusopetus/419550/tekstikappale/430064