Sivuston taustajärjestöjen esittely

Perheen palvelupolkua kehitetään yhdessä perheiden ja 18 eri toimijan kanssa.

Perheen palvelupolku –sivuston taustajärjestöt:

AAMOS kuntoutus- ja terapiapalvelut, Aivovammaliitto, Autismiliitto, Epilepsialiitto, Invalidiliitto/ Harvinaiset -yksikkö, Jaatinen ry, Kehitysvammaliitto, Kehitysvammaisten palvelusäätiö, Kehitysvammaisten tukiliitto/ Malike-toiminta, Leijonaemot ry, Lihastautiliitto, Mahdollisuus lapselle ry, Munuais- ja maksaliitto, Näkövammaisten liitto, Suomen Paralympiakomitea, Sylva ry, TATU ry ja VAMLAS.

Lue alta taustajärjestöjen esittelyt.

  AAMOS Kuntoutus- ja terapiapalvelut

  AAMOS Kuntoutus- ja terapiapalvelut (ent. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö Aamos) tarkoituksena on edistää sairaiden ja vammaisten sekä psyykkisissä ja sosiaalisissa vaikeuksissa olevien lasten, nuorten ja heidän perheidensä mahdollisuuksia hyvään ja tasavertaiseen elämään. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö tuottaa ja kehittää kuntoutuspalveluja lapsiperheille ja nuorille sekä asiantuntijapalveluja lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille.

  Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö Aamos on nyt Perhekuntoutuskeskus Lausteen strateginen kumppani. Jatkossa palvelemme asiakkaitamme Aamos Kuntoutus- ja terapiapalvelut -nimellä. Yhdessä Perhekuntoutuskeskus Lausteen kanssa pystymme tarjoamaan erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille ja heidän perheilleen entistä vaikuttavampaa ja ennaltaehkäisevää palvelua. Taustasäätiömme on jatkossa Kuntoutussäätiö Lauste sr.

  Muutos ei vaikuta palveluihimme tai asiakkuussuhteisiin, jotka jatkuvat keskeytyksettä. Asiakkailta ei edellytetä mitään toimia. Henkilöstö ja toimitilat Puutarhakadulla Turussa säilyvät ennallaan. Sähköpostimme tulevat jatkossa olemaan muotoa etunimi.sukunimi@aamospalvelut.fi.

  TUKEA. Säätiön nettisivulla on chat-mahdollisuus. Chatin kautta neuvomme ja annamme lisätietoa säätiön palveluista ja ohjaamme tarvittaessa eteenpäin muiden palveluntuottajien palveluihin.

  TIETOA. Säätiö tarjoaa asiantuntijapalveluina täydennys- ja menetelmäkoulutusta sekä työnohjausta sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille sekä opiskelijoille. Palvelut voidaan räätälöidä tilaajan tarpeisiin, ja ne voidaan toteuttaa kertaluontoisina tai pidempikestoisina kokonaisuuksina. Koulutuksia ja työnoh-jauspalveluita ovat:

  1. VIGMLL®-ohjaajakoulutus (Video Interaction Guidance / suom. videoavusteinen vuorovaikutuksen ohjaus)
  2. VIGMLL®-työnohjaus (menetelmäkoulutuksen käyneille)
  3. Theraplay-työnohjaus (Suomen Theraplay-yhdistys ry:n hyväksymää)
  4. Seikkailukoulutus

  Asiantuntijapalveluina voidaan lisäksi tuottaa etämuotoista palveluohjausta ja neuropsykiatrista konsultaatiota sekä erilaisia lapsen ja perheen kuntoutukseen liittyviä julkaisuja.

  KUNTOUTUMISEN TUKENA. Kuntoutuksen ja perheiden palvelujen tarkoituksena on edistää lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja toimintakykyä arjessa. Tavoitteena on tarjota palveluja, jotka auttavat erityisen tuen tarpeessa olevia perheitä elämään mahdollisimman hyvää arkea sekä osallistumaan tasavertaisesti yhteiskuntaan.

  Lapsiperheille suunnatut palvelut rakennetaan lapsen tai nuoren yksilöllisten tavoitteiden ja koko perheen tarpeiden mukaisesti. Lapsen ja vanhemman välistä suhdetta tuetaan toiminnallisin ja vanhemman mentalisaatiokykyä tukevin menetelmin. Palveluohjauksella pyritään löytämään perheelle tarkoituksenmukaiset palvelut ja tukitoimet. Palvelukokonaisuuteen kuuluvat:

  1. LAKU-perhekuntoutus
  2. Lastensuojelullinen kuntoutus
  3. Kunnille tarjottavat vammaispalvelun palvelut.

  Nuorten syrjäytymiskehityksen vähentämiseksi ja nuorten toimintakyvyn vahvistamiseksi nuorille on tarpeen järjestää helposti haettavia ja nuorten arkeen jalkautuvia palveluja. Palvelukokonaisuuteen kuuluvat:

  1. NUOTTI-valmennus
  2. Oma väylä -kuntoutus

  Terapia- ja tutkimuspalvelujen palvelukokonaisuuteen kuuluvat:

  1. Lastenpsykiatrin palvelut
  2. Toimintaterapiapalvelut
  3. Psykologipalvelut
  4. Moniammatillinen lapsen tai nuoren arviointi
  5. Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus (Nepsy-valmennus)
  6. Muut terapiapalvelut ja lyhytterapeuttiset interventiot

  Kuntoutus- ja perhepalveluissa hyödynnetään vuorovaikutusta tukevia tutkimusnäyttöön perustuvia menetelmiä sekä luonto- ja seikkailuperustaisia työmuotoja. Kaikissa palveluissa oleellista on lapsen näkökulma sekä lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutussuhteen tukeminen. Palveluissa tuetaan myös vanhemmuutta ja sisarusten välisiä suhteita. Nuorten palveluissa korostuu syrjäytymiskehityksen ehkäisy ja itsenäistymiskehityksen tukeminen.

  MITEN MUKAAN TOIMINTAAN. Säätiön kuntoutuspalveluja tuottavat ammattilaiset. Säätiön kehittämishankkeissa vapaaehtoiset voivat osallistua esimerkiksi kokemusasiantuntijoina toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Muita osallistumismahdollisuuksia ovat esimerkiksi blogien kirjoittaminen, asiantuntija-alustusten pitäminen.

  TUTKIMUS JA KEHITTÄMINEN. Säätiön hankemuotoinen kehittämistyö painottuu terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia uhkaavien ongelmien ehkäisemiseen. Säätiöllä on tällä hetkellä käynnissä kolme STEA-rahoitteista kehittämishanketta. Hankkeet toteutetaan pääosin Varsinais-Suomen alueella.

  Tyttö olet helmi! -hankkeen tavoitteena on mallintaa ja juurruttaa hankkeen aikaisempien tulosten mukaisesti etäohjausversio MLL:n Vanhempainnettiin valtakunnallisesti kaikille saatavaksi. Etäohjausmalli on äidin ja tyttären vuorovaikutussuhdetta tukevaa ammatillisesti ohjattua työskentelyä verkkoympäristössä. Etäohjaus on tarkoitettu kaikille 12–16-vuotiaille tytöille ja äideille.

  Isät ja pojat puussa -seikkailutoiminnassa tuetaan neuropsykiatrisesti oireilevien poikien nuoruusiän itsenäistymiskehitystä ja ennaltaehkäistään syrjäytymisen riskiä vahvistamalla poikien ja isien välistä vuorovaikutussuhdetta sekä isän vanhemmuutta toiminnallisin menetelmin. Seikkailuviikonloput sisältävät melontaa, retkeilyä, seikkailullisia haasteita pienryhmissä, kiipeilyä, kalliolta laskeutumista sekä ruuanlaittoa ja yöpymisiä luonnossa.

  Lapsen arvokas keho -kehittämishankkeessa (2022-2024) kehitetään alakouluikäisten ylipainoisten lasten perheille psykososiaalisen tuen malli perheiden hyvinvoinnin ja terveyttä edistävien toimintatapojen vahvista-miseksi. Lisäksi tehdään ylipainoisia lapsia näkyväksi mediassa hyväksyvässä ja arvostavassa valossa. Kohderyhmänä ovat 4–12-vuotiaat lapset perheineen. Hanke toteutetaan yhteistyössä Sydänliiton (Neuvokas perhe), Lounais-Suomen Martat ry:n, MLL:n mentalisaatiohankkeen ja paikallisten liikuntakummien taustaorganisaatioiden kanssa.

  Meidän säätiön motto on "Lapsi sydämessä ja mielessä".

  Aivovammaliitto ry

  Aivovammaliitto ry on vuonna 1992 perustettu valtakunnallinen aivovammautuneiden ihmisten ja heidän läheistensä etujärjestö, jonka tarkoituksena on edistää aivovammautuneiden henkilöiden suoriutumista yhteiskunnassa itsenäisesti ja yhdenvertaisina. Tavoitteena on myös aivovammojen tutkimuksen, hoidon ja ennaltaehkäisyn kehittyminen.

  Aivovammaliittoon kuuluvilla yhdistyksillä on toimintaa noin 30 paikkakunnalla eri puolilla Suomea.

  Aivovammaliiton toimintaan kuuluvat oleellisesti:

  • viestintä ja vaikuttaminen
  • koulutus ja neuvonta
  • vertaistuki
  • kokemustoiminta
  • kurssitoiminta ja sopeutumisvalmennus
  • yhdistystoiminnan tuki
  • yhteistyö muiden vammaisjärjestöjen ja viranomaisten kanssa

  Lue lisää Aivovammaliiton kotisivuilta https://aivovammaliitto.fi/ (Linkki vie Aivovammaliiton kotisivuille ja aukeaa uuteen ikkunaan.)

  TUKEA Aivovammaliitto organisoi valtakunnallista vertaistukitoimintaa, jotta jokaisella aivovammautuneella ihmisellä ja hänen läheisellään olisi mahdollisuus vertaistukeen paikkakunnasta riippumatta. Vertaistukea on saatavilla ryhmächatissä, vertaistuellisissa tapahtumissa etänä ja lähitilaisuuksina, vertaistukipuhelimessa ja vertaistuellisina tarinoina. Aivovammayhdistykset järjestävät myös paikallista vertaistukitoimintaa ympäri Suomen.

  Lue lisää vertaistuesta: https://aivovammaliitto.fi/tukea/vertaistuki/ (Linkki vie Aivovammaliiton sivuille ja aukeaa uuteen ikkunaan.)

  Sosiaali- ja terveyspalveluihin ja sosiaaliturvaetuuksiin liittyvää neuvontaa on saatavilla Aivovammaliiton, Neuroliiton ja Liikehäiriöliiton yhteisestä Neuroneuvonnasta. Lisäksi apua voi saada erilaisten hakemusten täyttämiseen. Valtakunnalliseen Neuroneuvontaan voit olla yhteydessä puhelimitse, sähköpostilla tai chatissa.

  Lue lisää Neuroneuvonnasta: https://neuroliitto.fi/tieto-tuki/neuvonta/neuroneuvonta/ (Linkki vie Neuroliiton sivuille ja aukeaa uuteen ikkunaan.)

  TIETOA Aivovammaliiton viestinnän tärkein kanava on neljästi vuodessa ilmestyvä Aivoitus-lehti. Jokainen paikalliseen aivovammayhdistykseen kuuluva saa lehden jäsenetuna. Lehden voi myös tilata kotiinsa tai työpaikalle hintaan 40 €/vuosi. Voit lukea myös sähköistä Netti-Aivoitusta.

  Aivovammaliitto julkaisee erilaisia aivovamma-aiheisia esitteitä ja oppaita, joita voi tilata kirjepostilla tai Postin noutopakettina. Oppaita voi myös selata ja tulostaa verkkosivuilla.

  Aivovammaliiton webinaareja voi kuunnella itselleen sopivana aikana Youtube-kanavaltamme. Valtaosa videoista on tekstitettyjä ja osa myös kuvailutulkattuja.

  KUNTOUTUMISEN TUKENA Aivovammaliitto järjestää vakuutusyhtiöiden maksusitoumuksilla sopeutumisvalmennuskursseja ja STEAn rahoituksella kursseja. Aivovammaliiton kurssitoiminnassa saadaan tietoa aivovammoista, vaihdetaan kokemuksia ja käsitellään vamman aiheuttamia muutoksia. Kurssien tavoitteena on auttaa aivovamman saanutta henkilöä ja hänen läheisiään muuttuneessa elämäntilanteessa. Kursseilla tapaa toisia aivovamman saaneita ihmisiä ja heidän läheisiään.

  TUTKIMUS JA KEHITTÄMINEN Oletko kiinnostunut tekemään tutkimuksen tai opinnäytetyön Aivovammaliiton kanssa yhteistyössä? Ole yhteydessä tai täytä lupahakemus.

  Autismiliitto

  Tunne autismi - Autismiliitossa on yksinkertainen, mutta kunnianhimoinen tavoite, että jokainen autismikirjon ihminen voisi elää hyvää ja omannäköistä elämää. Päämääränämme on autismimyönteinen yhteiskunta, jossa tunnetaan ja tunnistetaan autismikirjon moninaisuus.

  Autismiliiton toiminnasta videolla:

  https://www.youtube.com/embed/bnOy25XOTFs

  Autismiliiton tehtävät:

  • levitämme autismitietoa
  • vaikutamme päätöksentekoon
  • tuemme jäsenyhdistyksiämme
  • järjestämme vertaisosaaja- ja kokemusasiantuntijatoimintaa
  • annamme neuvontaa ja ohjausta
  • koulutamme ja konsultoimme
  • toteutamme autismiin liittyviä projekteja

  Tukea. Autismiliiton neuvontapalveluun voit olla yhteydessä, kun tarvitset neuvontaa ja tukea autismikirjoon liittyvissä asioissa. Neuvonta puhelimitse ma-to klo 12-15, p. 050 467 3130. Neuvonta sähköpostitse neuvontapalvelu@autismiliitto.fi

  Autismiliitolla on koulutettuja vapaaehtoisia vertaisosaajia vertaistuen antamiseen, kun autismikirjon diagnoosi on tuore. Vertaisosaajien tuki on lyhytkestoista ja tukea on tarjolla täysi-ikäisille. www.autismiliitto.fi/vertaisosaaja

  Autismiliiton kouluttamilla kokemusasiantuntijoilla on kaikilla joko itsellä tai läheisellä autismikirjon diagnoosi. Kokemusasiantuntijat välittävät kokemukseensa perustuvaa tietoa erilaisissa yhteyksissä, kuten esimerkiksi sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalle suunnatuissa koulutuksissa tai antamalla haastatteluita medioihin. www.autismiliitto.fi/kokemusasiantuntija

  Tietoa.

  Osallistumisen mahdollisuudet. Autismiliitto järjestää kerran vuodessa vertaisosaaja- ja kokemusasiantuntijakoulutuksia. Niihin voi hakea mukaan Autismiliiton nettisivujen kautta.

  Autismiliiton jäseniä ovat eri puolilla Suomea sekä valtakunnallisesti toimivat jäsenyhdistykset, jotka tarjoavat jäsenilleen mm. vertaistukea, kerhoja, tapahtumia ja koulutuksia. Jäsenyhdistysten tehtävänä on myös autismikirjon henkilöiden etujen valvominen. https://autismiliitto.fi/jasenyhdistykset/

  Epilepsialiitto

  Epilepsialiitto on valtakunnallinen järjestö, joka tarjoaa vertaistukea, toimintaa ja tietoa. Perhetoimintamme on kaikille epilepsiaa sairastaville lapsille, heidän vanhemmilleen, sisaruksille ja muille läheisille avointa sekä maksutonta.

  Järjestämme kursseja, ryhmiä, leikkitreffejä ja muita tapahtumia, jotka tarjoavat vertaistukea lapsille ja perheille. Lisäksi tuotamme erilaisia materiaaleja, kuten satukirjoja ja videoita, joiden avulla epilepsia on helpompi ottaa puheeksi lapsen kanssa. Materiaalit on tuotettu lasten näkökulmasta ja epilepsiaa sairastavien lasten ja perheiden toiveita kuunnellen.

  Epilepsialiitossa toimii myös lasten ohjausryhmä, EPILEPI, johon kaikki epilepsiaa sairastavat lapset ovat tervetulleita mukaan. Lasten ohjausryhmä tarjoaa lapsille mahdollisuuden vaikuttaa ja ottaa kantaa lapsia koskeviin asioihin. Tule mukaan toimintaamme – meitä on muitakin!

  Invalidiliitto

  Invalidiliitto on fyysisesti vammaisille ja heidän läheisilleen ja toiminnasta muuten kiinnostuneille henkilöille suunnattu valtakunnallinen järjestö. Invalidiliitto edistää ja kehittää fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua, liikkua ja elää täysipainoista elämää.

  TUKEA. Invalidiliiton neuvontapalvelu vastaa vammaisuuteen, vammaispalveluihin, esteettömyyteen, saavutettavuuteen sekä vammaisten henkilöiden oikeusturvaan ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen liittyvistä asioissa. Neuvontapalvelu on tarkoitettu kaikille vammaisille henkilöille, heidän läheisilleen sekä ammattihenkilöstölle. Soita tiistaisin ja torstaisin klo 13–17 numeroon 0200 1234 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen: neuvot@invalidiliitto.fi.

  Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö jakaa tietoa ja tukea sekä järjestää monipuolista toimintaa eri-ikäisille harvinaissairaille, heidän perheilleen ja läheisilleen. Harvinaiset-yksikön toiminta on avointa ja kohdentuu harvinaisiin tuki- ja liikuntaelinsairauksiin. Tietoa harvinaissairauksista ja Harvinaiset-yksikön toiminnot: https://www.invalidiliitto.fi/tukea/harvinaiset. Harvinaissairaille on tarjolla vertaistukea ja vertaistukiperheitä. Vertaistukea antavat koulutuksen käyneet henkilöt, joilla on omakohtainen kokemus harvinaisesta sairaudesta oman tai lapsen sairauden kautta. Lisätietoa vertaistukitoiminnasta: https://www.invalidiliitto.fi/tukea/vertaistuki.

  Perheiden on mahdollista hakeutua Maaseudun Terveys- ja Lomahuollon tuetuille lomille. Lisätietoja tuetuista lomista: https://www.invalidiliitto.fi/tukea/vertaistuki/tuetut-lomat-2022

  Nuorisoyhteistyö Seitti on viiden vammaisjärjestön yhteistyöverkosto, jonka tarkoituksena on järjestää vapaa-ajantoimintaa eri tavoin liikuntavammaisille ja pitkäaikaissairaille nuorille. Seitti myös tukee nuorten itse suunnittelemia ja toteuttamia tapahtumia. Lisätietoa Nuorten Seitti-toiminnasta: https://www.seittiweb.org/

  TIETOA. Invalidiliiton neuvontapalvelun sivuilta löydät tietoa aihealueittain mm. apuvälineisiin, asumiseen, henkilökohtaiseen apuun, kuntoutukseen, liikkumiseen, sosiaaliturvaan ja toimeentuloon liittyen: https://www.invalidiliitto.fi/neuvonta

  Invalidiliiton kurssitarjonnasta löydät tietoa fyysisesti vammaisten ihmisten arjen parantamiseksi. Invalidiliiton videot, podcastit ja webinaaritallenteet on koottu aihealueittain I-kanavalle: https://www.invalidiliitto.fi/i-kanava

  KUNTOUTUMISEN TUKENA. Invalidiliitto järjestää sopeutumista tukevia kursseja fyysisesti toimintarajoitteisille henkilöille sekä pari- ja perhekursseja: https://www.invalidiliitto.fi/tukea/sopeutumista-tukevat-kurssit

  MITEN MUKAAN TOIMINTAAN. Kokemustoimija on tehtäväänsä koulutettu vammainen, pitkäaikaissairas tai heidän läheisensä, joka välittää kokemustietoa erityisesti sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja opiskelijoille. Lisätietoa kokemustoiminnasta: https://www.invalidiliitto.fi/invalidiliitto/palvelut-yrityksille-ja-yhteisoille/kokemustoiminta

  Invalidiliitto järjestää vuosittain erilaisia koulutuksia ja osallistumismahdollisuuksia esimerkiksi vertaistuen ja vaikuttamisen näkökulmista. Kaikki tulevat osallistumismahdollisuudet löydät Invalidiliiton tapahtumakalenterista: https://www.invalidiliitto.fi/tapahtumat

  TUTKIMUS JA KEHITTÄMINEN. Invalidiliitossa tuotetaan tutkimustietoa fyysisesti vammaisten ja toimintakyvyltään erilaisten henkilöiden sekä heidän läheistensä arjesta vaikuttamistyön tueksi, yhdenvertaisuuden ja esteettömyyden edistämisessä https://www.invalidiliitto.fi/invalidiliitto/tutkimus

  APURAHAT JA STIPENDIT. Vammaisliikunnan Tuki ry myöntää avustuksia fyysisesti vammaisten henkilöiden liikuntatoimintaan. Tukea jaetaan ensisijaisesti Invalidiliiton jäsenyhdistyksille ja heidän jäsenilleen. https://www.invalidiliitto.fi/vammaisliikunnan-tuki-ryn-avustus-liikuntatoimintaan

  Jaatinen ry

  Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry:n päämääränä on edistää vammaisten lasten, nuorten ja heidän perheidensä ihmisoikeuksien toteutumista, hyvinvointia, elämänhallintaa sekä arjen sujumista ja osallisuutta. Jaatisen Maja Helsingin Laaksossa (Nordenskiöldinkatu 18 A 00250 Helsinki) on vammaisperheiden yhteinen olohuone ja kohtaamispaikka. Majalla on leikkitilaa, aistihuone sekä esteettömät tilat. Kysy lisää sähköpostitse akseli@jaatinen.info tai p. 09 477 1002.

  TUKEA. Jaatinen tarjoaa vertaistukea ja tietoa sekä järjestää runsaasti tapahtumia ja toimintaa vammaisperheille diagnoosi- ja kuntarajoista riippumatta. Jaatisen Majalla järjestetään harrastusryhmiä, vertaistapaamisia, koulutuksia ja juhlia. Esimerkiksi Leiki itse -illoissa leikitään ja kahvitellaan Jaatisen Majalla.

  Maja toivottaa vammaisperheet tervetulleiksi viihtymään vertaisten seurassa vapaan leikin ja seurustelun merkeissä. Jaatisen Maja on avoinna maanantaista torstaihin klo 10-16. Majalle saa tulla vapaasti leikkimään ja oleskelemaan aina, kun kalenterissa ei ole muita varauksia. Lue lisää: www.jaatinen.info.

  TIETOA. Verkkosivuillamme www.jaatinen.info sekä some-kanavissamme tiedotamme ajankohtaisista aiheista, tapahtumista ja toiminnasta. Sivuille www.jaatistietopankki.fi on koottu runsaasti hyödyllistä tietoa vammaisiin lapsiin ja nuoriin liittyen.

  KUNTOUTUMINEN. Jaatisen Majan toimintavälinevuokraamo toimii yhteistyössä Maliken kanssa. Majalta voi vuokrata esimerkiksi erityispolkupyöriä, maastopyörätuoleja tai luistelutukia ja laskettelukelkkoja.

  MUUTA JAATISEN TOIMINTAA. Perheet ja muut toimijat kuten päiväkotiryhmät, koululuokat ja järjestöt ovat myös tervetulleita Jaatisen Majalle (Nordenskiöldinkatu 18 A, 00250 Helsinki). Ammattilaiset voivat vuokrata tiloja esimerkiksi kokouksia tai koulutuksia varten.

  Jaatisen jäsenet voivat käyttää Majan tiloja myös iltaisin ja viikonloppuisin silloin, kun Maja ei ole varattu muuhun käyttöön. Majalle voi halutessaan piipahtaa illalla tai vapaapäivänä leikkimään. Jäsenet voivat myös varata Majan tiloja vaikkapa vammaisen lapsen synttärijuhlia varten.

  Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

  Kehitysvammaisten Palvelusäätiö syntyi toteuttamaan kehitysvammaisten ihmisten ja heidän perheidensä unelmia hyvästä elämästä ja laadukkaista palveluista. Kehitysvammaisten Tukiliitto perusti Palvelusäätiön vuonna 1992.

  Kehitysvammaisten Palvelusäätiö edistää kehitysvamman tai muun syyn vuoksi apua ja tukea tarvitsevan ihmisen hyvää elämää – yhdessä hänen ja hänen läheistensä kanssa.

  YK:n Vammaisten ihmisten oikeuksia koskeva yleissopimus ohjaa työtämme. Hankimme ja rakennamme asuntoja, järjestämme ja kehitämme lyhytaikaisen huolenpidon palveluita, kehitämme erilaisia tuen ja palveluiden tapoja sekä edistämme osallisuutta ja yhdenvertaista kansalaisuutta.

  Palvelusäätiö perusti KVPS Tukena Oy:n vuonna 2007. KVPS Tukena Oy on valtakunnallinen kehitysvamma-alan toimintojen ja palveluiden tuottaja ja kehittäjä, joka auttaa ja tukee kehitysvamman tai muun syyn vuoksi apua ja tukea tarvitsevaa ihmistä ja hänen läheisiään läpi koko elämän. Palveluilla mahdollistamme täyden kansalaisuuden ja osallisuuden toteutumisen. Tuotamme ihmisläheisiä, toimivia ja laadukkaita palveluita. Toiminnan kannattavuus turvaa jatkuvuutta ja tukee palveluiden kehittämistä. Tukenan valtakunnallinen palvelutoiminta on merkityksellinen osa tuhansien ihmisten, niin asiakkaiden, läheisten, työntekijöiden kuin kumppaneidenkin jokapäiväistä elämää. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö ja KVPS Tukena Oy muodostavat yhdessä KVPS-konsernin. Tukena on Kehitysvammaisten Palvelusäätiön 100% omistama. 

  TUKI. Tarjoamme lyhytaikaisen huolenpidon palveluita perheiden erilaisiin tarpeisiin ja elämäntilanteisiin.

  Perhehoito on lyhyt- tai pitkäaikaista huolenpitoa perhehoitajan kodissa. Perhehoito on tarkoitettu kaikenikäisille lapsille, nuorille ja aikuisille, joilla on erityisen tuen tarvetta. Palvelua on saatavilla eri puolilla Suomea. Perhelomitus on lyhytaikaista huolenpitoa perheen omassa kodissa.

  Perhelomitus on tarkoitettu kaikenikäisille lapsille, nuorille ja aikuisille, joilla on erityisen tuen tarvetta. Palvelua on saatavilla kaikkialla Suomessa.

  Ryhmälomitus on kehitysvammaisille ja erityistä tukea tarvitseville lapsille leiritoimintana toteutettavaa lyhytaikaista huolenpitoa. Ryhmälomitusjaksot on tarkoitettu ensisijaisesti alle 16-vuotiaille lapsille, ja 4–8 lapsen ryhmille. Järjestämme ryhmälomitusta viikonloppuisin ja loma-aikoina.

  Teemaleirit ovat kehitysvammaisille ja tukea tarvitseville lapsille, nuorille ja aikuisille kesäisin ja loma-aikoina järjestettäviä tavoitteellisia, toiminnallisia sekä kuntouttavia leiriviikkoja. Leireillä harrastetaan muun muassa musiikkia, tanssia ja liikuntaa sekä nautitaan luonnosta ja eläimistä. Leirit tukevat osallistujien sosiaalisia taitoja, itsenäistymistä, itsensä kehittämistä ja luovuutta. Teemaleirejä järjestetään Kainuussa, Pirkanmaalla, Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa.

  Elämänmuutostoiminta tukee kehitysvammaisia ja erityistä tukea tarvitsevia ihmisiä sekä heidän läheisiään elämän eri muutosvaiheissa. Elämänmuutostoimintaa toteutetaan yhdessä perheiden, järjestöjen, kuntien, palveluntuottajien ja oppilaitosten kanssa. Voimme toimia missä päin Suomea tahansa yhteistyössä kuntien tai muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Räätälöimme toimintaa paikallisten tarpeiden ja toiveiden mukaan. Järjestämme myös kaikille avoimia tapahtumia ympäri Suomea.

  1. Elämänmuutostoimintaa toteutetaan viiden eri toimintamuodon kautta:
  2. Tulevaisuuden Taitajat: Pienten erityislasten vanhemmille
  3. Aikuisuuden kynnyksellä: Tukea tarvitseville nuorille ja aikuisille, joille itsenäistyminen on ajankohtaista
  4. Muuttovalmennus: Omaan kotiin muuttaville henkilölle ja heidän läheisilleen
  5. Ikäperhetoiminta: Täysi-ikäisille erityistä tukea tarvitseville aikuisille, jotka asuvat lapsuudenkodissa
  6. Edelläkävijät: Erityistä tukea tarvitseville henkilöillä ja lähiverkostolle, joilla on haastava elämäntilanne tai vaikeuksia löytää perheille sopivaa tukea ja palveluita.

  Erilaiset kehittämistoiminnan hankkeet edistävät erityistä tukea tarvitsevien ihmisten vaikuttamismahdollisuuksia ja yhdenvertaista kansalaisuutta. Hankkeiden kautta tarjoamme muutoksen tukea eri elämänvaiheisiin (mm. lapsiperheet, muuttovalmennus, kurssit) ja järjestämme erilaisia keskustelutilaisuuksia, tapahtumia ja seminaareja ympäri Suomea. Lisäksi koordinoimme kehittämishankkeita Suomessa ja osallistumme kansainvälisiin kehittämishankkeisiin Euroopassa.

  Kaikki ajankohtaiset tapahtumat löytyvät tapahtumakalenterista https://kvps.fi/tapahtumakalenteri/.

  TIETOA. KVPS:n tietopankista https://kvps.fi/tietopankki/ löydät laajan valikoiman Kehitysvammaisten Palvelusäätiön ja yhteistyökumppaneiden kanssa yhdessä toteuttamiamme julkaisuja, raportteja ja työvälineitä. Suurin osa materiaalista on saatavilla maksuttomasti verkossa.

  KUNTOUTUMISEN TUKENA. Kuntouttavat teemaleirit ovat kehitysvammaisille ja tukea tarvitseville lapsille, nuorille ja aikuisille. Leirit toteutuvat kesäisin ja loma-aikoina. Leireillä harrastetaan muun muassa musiikkia, tanssia ja liikuntaa sekä nautitaan luonnosta ja eläimistä. Leirit tukevat osallistujien sosiaalisia taitoja, itsenäistymistä, itsensä kehittämistä ja luovuutta. Teemaleirejä järjestetään Kainuussa, Pirkanmaalla, Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa.

  TUTKIMUS JA KEHITTÄMINEN. Kehitämme ihmisoikeuksiin perustuvaa tukea ja palveluita. Pyrimme löytämään ratkaisuja erityistä tukea tarvitsevan ihmisen ja hänen läheistensä erilaisiin elämäntilanteisiin. Kaikki kehittäminen tapahtuu yhdessä kumppaneidemme kanssa.

  Kansainvälinen yhteistyö on tärkeä osa kehittämistoimintaa. Kehitämme kansainvälisissä verkostoissa tukea ja palveluita, jotka vastaavat erityistä tukea tarvitsevien ihmisten tarpeisiin. Kansainvälisten hankkeiden avulla annamme mahdollisuuksia myös tukea tarvitseville ihmisille tutustua eurooppalaiseen yhteistyöhön.Teemme kansainvälistä yhteistyötä esimerkiksi henkilökohtaiseen budjetointiin, tuettuun päätöksentekoon ja osaamisen kehittämiseen liittyen. Kansainväliset hankkeet auttavat meitä kehittämään toimintaa, joka perustuu ihmisoikeuksille ja toimeenpanee YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskevaa yleissopimusta.

  APURAHAT. Tapio ja Kaija Sunin muistorahasto Tapio ja Kaija Sunin muistorahasto tukee perheiden jaksamista sekä kodeissa annettavaa hoivaa ja huolenpitoa. Muistorahasto myöntää avustuksia perheiden yhteiseen lomaan, vapaaseen ja virkistykseen kotimaassa. Muistorahastotoimikunnan mukaan monen perheen arki on hyvin haavoittuvaa ja haastavaa. Hakulomake julkaistaan kotisivuillamme.

  Muistorahaston perustajat ja alkupääoman lahjoittajat ovat Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, Kehitysvammaisten Tukiliitto, KVPS Tukena Oy ja Imatran Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry.

  Kehitysvammaisten Tukiliitto ry / Malike-toiminta

  Malikkeen tehtävänä on edistää vaikeasti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia osallistua ja saada kokemuksia uusista asioista toimintavälineitä hyödyntäen.

  TUKEA. Järjestämme koulutusta, kursseja ja tapahtumia. Tuotamme tietoa ja jaamme kokemuksia. Vaikutamme osallisuutta edistäviin asioihin, esimerkiksi toimintavälineiden saatavuuteen.

  TIETOA. Malikkeen sivuille on koottu tietoa vaikeasti vammaisten ihmisten osallistumisen mahdollistamisesta toimintavälineitä hyödyntäen. Sivustolta löytyy esitteitä ja oppaita ja videoita. Kaikki julkaisumme ovat ladattavissa maksutta verkkosivuiltamme. Esimerkkinä "Osallistumista edistäviä apuvälineitä kuntiin ja kouluihin -opas.

  MITEN MUKAAN TOIMINTAAN. Malikkeen toimintavälineiden kokeilutapahtumat toteutetaan vahvassa yhteistyössä eri järjestöjen kanssa. Tapahtumat ovat avoimia kaikille liikkumisessaan apuvälinettä ja toisen ihmisen apua tarvitseville. Vapaaehtoiseksi tapahtumiin pääsee ilmoittautumalla järjestäjälle etukäteen.

  Kehitysvammaliitto

  Kehitysvammaliitto edistää kehitysvammaisten ja muiden erityistä tukea oppimisessa, ymmärtämisessä ja kommunikoinnissa tarvitsevien ihmisten yhdenvertaisuutta ja osallisuutta yhteiskunnassa. Kehitysvammaliitto on kansalaisten äänen vahvistaja ja esteettömien siltojen rakentaja. Työmme perustuu tutkittuun ja kokemukselliseen tietoon sekä kumppanuuteen. Päämäärämme on kiteytetty kahteen sanaan: Aidosti mukana!

  Teemme tutkimusta, koulutamme, kehitämme, viestimme, vaikutamme ja tuotamme materiaaleja, jotta vammaiset ihmiset pääsisivät samalle viivalle muiden kanssa, osallistumaan täysivaltaisesti yhteiskunnan ja omien yhteisöjensä toimintaan. YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskeva sopimus on toimintamme perusta.

  TUKEA Verneri.net neuvonta (linkki aukeaa uudessa ikkunassa Verneri.net) neuvoo ja ohjaa kehitysvammaisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Voit lähettää meille kysymyksen sähköisenä.

  Neuvonta verkossa. Kaikkien kysymysten, myös raskausaiheisten, tulee liittyä kehitysvammaisuuteen. Ennen kysymyksen lähettämistä tarkista, löytyykö kysymykseesi vastaus usein kysytyistä aiheista. Käytä myös Verneri.netin "haku" -toimintoa. Löydät sen sivun oikeasta ylälaidasta. Kysymykset voi esittää nimettömänä. Kysymykset ja vastaukset julkaistaan verkossa. Vastausaika on noin 1-2 viikkoa. Lomakausina neuvontapalstalle tulleisiin kysymyksiin vastataan lomien päätyttyä. Kysymyksiin vastaavat kehitysvamma-alan asiantuntijat ja lääkärit. Palstalla ei vastata raskausaiheisiin kysymyksiin, jotka koskevat veriarvoja ennen yhdistelmäseulaa.

  Kertun selkokielinen vastauspalsta Kysy Kertulta asioista, joista olet kiinnostunut. Voit kysyä vaikkapa harrastuksista, työstä tai seurustelusta. Kerttu vastaa kysymyksiin noin viikon sisällä. Aivan kaikkiin kysymyksiin Kerttu ei valitettavasti pysty vastaamaan.

  Tukipuhelin Kehitysvammaisten ihmisten, heidän läheistensä ja alan henkilökunnan tukemiseksi Kehitysvammaliitto tarjoaa tukea puhelimitse maanantaisin klo 15-17 ja torstaisin klo 10-12 numerossa 09 348 09 348. Huolesi voi koskea koronaviruksen aiheuttamaa tilannetta tai muuta asiaa, joka liittyy kehitysvammaisuuteen. Lue myös Selkokielinen esite Kehitysvammaliiton tukipuhelimesta (pdf, 68 kt).

  Lisäksi asiantuntijamme eri sektoreilta auttavat:

  • Työllisyysasiat: Simo Klem, p. 09 3480 9224
  • Asuminen: Niina Sillanpää, p. 040 775 1411
  • Kommunikoinnin kuntoutus: puheterapeutti Kaisa Laine kaisa.laine(at)kvl.fi ja p. 09 3480 9315 (ei maanantaisin)
  • Tekniset kommunikoinnin apuvälineet: marina.green-jarvinen(at)kvl.fi ja p. 040 7022788
  • Edunvalvonta: Outi Raunetvuo, p. 045 7733 4494 tai Juho Ylitalo, p. 050 502 7986
  • Jäsenasiat: Sisko Rauhala, p. 09 3480 9215
  • Selkoasiat: Marjo Timonen, p. 09 3480 9223
  • Saavutettavuus: Sami Älli, p. 09 3480 9383

  Kohdataan-some Kohdataan on somepalvelu, jossa voit tutustua uusiin ihmisiin. Palvelussa voit jutella samoista asioista kiinnostuneiden ihmisten kanssa sekä pienissä ryhmissä että kahdestaan. Palvelussa järjestetään myös ohjattuja chatteja toivotuista aiheista. Voit viestiä sekä kirjoittamalla, kuvilla, videoilla että ääniviesteillä. Kohdataan-palvelu toimii parhaiten kännykällä, mutta voit käyttää sitä myös tabletilla ja tietokoneella. Palvelu toimii selaimessa, joten et tarvitse sen käyttöön erillistä sovellusta. Voit tallentaa oman kännykkäsi näytölle palvelun kuvakkeen, josta pääset aina helposti suoraan palveluun. Palvelu on avoin kaikille yli 15-vuotiaille.

  Tikoteekki tarjoaa puhelimitse neuvontaa puhevammaisuuteen ja avustavaan tietotekniikkaan liittyvissä asioissa. Voit kysyä neuvoa esimerkiksi: puhetta korvaavista kommunikointikeinoista, kommunikoinnin apuvälineistä, kommunikoinnin apuvälinepalveluista, kommunikoinnin apuvälineisiin liittyvistä teknisistä ratkaisuista ja tietokoneen käytön apuvälineistä ja apuvälineohjelmista.

  Ota yhteyttä:

  • Marina Green-Järvinen asiantuntija; avustava tietotekniikka ja tietotekninen kommunikointi puh. 040 7022788 marina.green-jarvinen(at)kvl.fi
  • Kaisa Laine asiantuntija, puheterapeutti; puhevammaisuus ja puhetta korvaava kommunikointi puh. (09) 34809 315 kaisa.laine(at)kvl.fi
  • Virpi Yiannakou asiantuntija, puhevammaisten tulkki; kommunikointimateriaalit, viittomat puh. (09) 348 09 313 virpi.yiannakou(at)kvl.fi
  • Tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus Tikoteekki Kehitysvammaliitto ry puh. (09) 348 09 370 tikoteekki(at)kvl.fi

  TIETOA Alla olevien linkkien kautta löydät tietoa mm kehitys- ja puhevammaisuudesta sekä selkokielestä ja oppimateriaaleista. (Linkit vievät Kehistysvammaliiton sivuille ja aukeavat uuteen ikkunaan.)

  KUNTOUTUMISEN TUKENA Tikoteekki tarjoaa puhelimitse neuvontaa puhevammaisuuteen ja avustavaan tietotekniikkaan liittyvissä asioissa. Voit kysyä neuvoa esimerkiksi: puhetta korvaavista kommunikointikeinoista, kommunikoinnin apuvälineistä, kommunikoinnin apuvälinepalveluista, kommunikoinnin apuvälineisiin liittyvistä teknisistä ratkaisuista, tietokoneen käytön apuvälineistä ja apuvälineohjelmista.

  Ota yhteyttä:

  • Marina Green-Järvinen asiantuntija; avustava tietotekniikka ja tietotekninen kommunikointi puh. 040 7022788 marina.green-jarvinen(at)kvl.fi
  • Kaisa Laine asiantuntija, puheterapeutti; puhevammaisuus ja puhetta korvaava kommunikointi puh. (09) 34809 315 kaisa.laine(at)kvl.fi
  • Virpi Yiannakou asiantuntija, puhevammaisten tulkki; kommunikointimateriaalit, viittomat puh. (09) 348 09 313 virpi.yiannakou(at)kvl.fi
  • Tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus Tikoteekki Kehitysvammaliitto ry puh. (09) 348 09 370 tikoteekki(at)kvl.fi

  MITEN MUKAAN TOIMINTAAN Kehitysvammaliiton toiminnassa on mukana kokemustoimijoita esimerkiksi työllistymisen ja osallisuuden kysymyksissä. Mukaan pääsee lähettämällä sähköpostia osoitteeseen kvl(at)kvl.fi.

  TUTKIMUS JA KEHITTÄMINEN

  Tutkimushankkeista lisää tietoa:

  Kehittämishankkeista lisää tietoa:

  Leijonaemot ry

  Leijonaemot ry on valtakunnallinen erityislasten vanhempien oma turvaverkko. Tärkein tavoitteemme on tukea erityislasten vanhempien hyvinvointia. Meidän toimintaamme ovat tervetulleita kaikki erityislasten vanhemmat, yli diagnoosirajojen. Tuemme myös silloin, kun vanhemmat eivät vielä tiedä, mistä on kyse. Haluamme olla saatavilla kaikissa erityislapsiperheiden elämän käänteissä – hyvin jaksavat erityislasten vanhemmat ovat perusedellytys erityislapsiperheiden hyvinvoinnille.

  TUKI. Leijonaemojen vertaistukiryhmiä kokoontuu kuukausittain eri puolilla Suomea. Ryhmät ovat avoimia kaikille erityislasten vanhemmille eikä jäsenyyttä edellytetä. Järjestämme erityislasten vanhemmille myös päivä- ja viikonlopputapahtumia sekä verkkotapahtumia, joista saa voimia vanhemmuuteen, virkistystä ja vertaistukea. https://leijonaemot.fi/tapahtumat/

  Leijonaluurin kautta voi saada keskusteluapua esimerkiksi juuri diagnoosin saatua, huolen herätessä tai kun kohtaa uuden haasteen. Leijonaluurin kautta voidaan etsiä myös tilanteeseen sopiva vapaaehtoinen vertaistukija. https://leijonaemot.fi/leijonaluuri/

  Järjestämme tapahtumia verkossa ja livenä vanhempien tueksi, kurkkaa tapahtumat ja tule mukaan: https://leijonaemot.fi/tapahtumat/ Olet lämpimästi tervetullut myös erityislasten vanhempien Facebook- ryhmään: https://www.facebook.com/groups/leijonaemot?locale=fi_FI

  Vertaistuen lisäksi teemme vaikuttamistyötä erityislapsiperheiden hyvinvoinnin turvaamiseksi, edistämme vuorovaikutusta erityislasten vanhempien ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatuksen ammattilaisten välillä.

  MITEN MUKAAN TOIMINTAAN. Leijonaemojen toiminnan ytimenä ovat vapaaehtoiset vertaiset. Vapaaehtoisena voit toimia vertaisohjaajana ryhmissä tai tapahtumissa. Voit auttaa erityislapsiperheitä Leijonaluurin ja -partion kautta. Voit kouluttautua kokemustoimijaksi, joka kertoo erityislapsen vanhemmuudesta ammattilaisille ja opiskelijoille eri yhteyksissä. Tai voit tuottaa sisältöä Leijonaemojen blogiin tai some-kanaviin. https://leijonaemot.fi/vapaaehtoistyo/

  Mahdollisuus lapselle ry

  Mahdollisuus lapselle ry tarjoaa erityistä tukea tarvitseville lapsille, nuorille ja nuorille harrastustoimintaa, fysioterapiaa, toimintaterapiaa ja NUOTTI-valmennusta, lisäksi yhteisiä tapahtumia lähi-ihmisille.

  TUKEA. Tiedonjakoa ajankohtaisista asioista sekä neuvontaa, miten turvata laadukas vapaa-aika.

  TIETOA. Tietoa erilaisista harrastusmahdollisuuksista yhdistyksessä sekä tietoa kuntoutuksen palveluista, opas, miten itselle mielekäs harrastus yhdistyksessä toteutuu ja miten palvelujärjestelmä voi auttaa, uutiskirjeet, joissa kerrotaan omasta toiminnasta sekä muiden järjestöjen tarjoamista palveluista.

  KUNTOUTUMISEN TUKENA. Fysio- ja toimintaterapia, NUOTTI-valmennus.

  Munuais- ja maksaliitto

  Munuais- ja maksaliitto tukee sairastuneiden ja elinsiirron saaneiden sekä heidän läheistensä hyvinvointia ja ajaa heidän oikeuksiaan. Liitto jakaa tietoa munuais- ja maksasairauksista ja niiden ennaltaehkäisystä, edistää elinluovutuksia sekä toimii yhteiskunnallisena vaikuttajana. Liiton jäsenyhdistyksissä voi tavata muita saman kokeneita, löytää vertaistukea ja merkityksellistä tekemistä. Lisätieto kotisivuiltamme www.muma.fi

  TUKEA. Munuais- ja maksaliitto järjestää toimintaa lapsiperheille ja nuorille. Liitto järjestää toiminnallisia perhepäiviä sekä vertais- ja virkistystapaamisia STEA:n ja myös lapsipotilaiden vanhempien keräämällä rahoituksella. Yhteisten kokemusten jakaminen saman kohdanneiden perheiden kanssa ja vanhempien kesken auttaa jaksamaan. Liiton perhetoiminta tekee vaikuttamistyötä useissa eri verkostoissa tarjoten vaikuttamisen paikkoja myös vanhemmille.

  TIETOA. Liiton perhetoiminnasta vastaa Hanna Lehtonen. Hänen yhteystietonsa löytyvät liiton verkkosivuilta osoitteesta www.muma.fi/yhteystiedot.

  KUNTOUTUMISEN TUKENA. Liitto järjestää Kelan sopeutumisvalmennuskursseja elinsiirtoa odottavien ja siirron saaneiden lasten perheille sekä erilaisia STEA-rahoitteisia kursseja. Kaikki liiton kurssit löytyvät osoitteesta www.muma.fi/kurssit.

  MITEN MUKAAN TOIMINTAAN. Vapaaehtoistoiminta on tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin, yhteiseksi hyväksi tehtävää, auttamista ja tukemista. Liitossa ja sen jäsenyhdistyksissä on monia tapoja toimia vapaaehtoisena. Jokaisella on vahvuuksia ja jokainen on jossain hyvä. Sinun taitojasi tarvitaan.

  Näkövammaisten liitto

  Näkövammaisten liitto on näkövammaisten oma järjestö ja näkövammaisyhdistysten yhteistyöjärjestö. Alueyhdistyksissämme (14 kpl) eri puolilla Suomea toiminnassamme on mukana kaikenikäisiä näkövammaisia läheisineen. Olemme näkövammaisuuden, näkemisen, näkövammaisten palveluiden, vertaistuen ja oikeuksienvalvonnan asiantuntijoita.

  TUKEA. Tarjoamme neuvontaa ja ohjausta sosiaaliturvaan ja palveluihin liittyvissä asioissa kaikenikäisille näkövammaisille ja läheisille. Lisäksi tarjoamme työelämäpalveluja ja edistämme näkövammaisten tasavertaista asemaa työmarkkinoilla, koulussa, opiskelussa, tiedonsaannissa, liikkumisessa ja arjessa.

  TIETOA. Tietoa toiminnastamme löytyy kotisivuiltamme osoitteesta https://www.nkl.fi/fi/tervetuloa-nakovammaisten-liittoon. Tapahtumakalenterimme on osoitteessa https://www.nkl.fi/fi/tapahtumat.

  KUNTOUTUMISEN TUKENA. Tarjoamme kuntoutusta ja vertaistukea yksilöllisesti ja ryhmässä näkövammaisille, näköongelmaisille ja läheisille. Päämääränä on hyvä elämä ja sujuva arki. Kuntoutuksemme on räätälöity eri ikäisille ja myös lapsille ja perheille on yksilöllistä kuntoutusta ja esimerkiksi sopeutumisvalmennuskursseja.

  OSALLISTUMISEN MAHDOLLISUUDET. Näkövammaiskerhot ovat osa Näkövammaisten liiton alueyhdistysten toimintaa, ja niitä toimii Suomessa lähes sata. Näiden erilaisten harrastus- ja vapaa-ajan kerhojen ohjaajina toimivat usein vapaaehtoiset näkövammaiset henkilöt. Meillä on myös vapaaehtoislukijoiden lukupalvelu, jonka avulla tuotamme näkövammaisten käyttöön sellaista äänimateriaalia, jota mikään muu taho ei tuota. Vapaaehtoislukijamme lukevat äänitteiksi esimerkiksi paikallislehtiä sekä yksittäisten näkövammaisten opiskelussa, työssä tai harrastuksissa tarvitsemia aineistoja. Vapaaehtoiseksi pääsee helpoiten ottamalla yhteyttä joko alueyhdistyksiimme tai järjestötoiminnan suunnittelijaamme.

  TUTKIMUS JA KEHITTÄMINEN. Osallistumme monipuolisesti erilaisiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin esimerkiksi saavutettavuuteen, kuntoutukseen, hyvinvointiin ja näkemiseen liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi THL:n ylläpitämä Näkövammarekisteri kerää jatkuvasti tietoa näkövammaisuudesta ja sen sosiaalisista vaikutuksista yhteiskunnassamme. Tutkimushankkeita on eri puolilla taloamme, vaikkapa työelämäpalveluissa, tiedonsaantipalveluissa ja oikeuksienvalvonnassamme.

  APURAHAT. Perheitä tukee erityisesti jäsenjärjestömme Näkövammaiset lapset ry. Stipendejä ja apurahoja jakavat mm. Näkövammaisten liiton rahasto, Suomen Näkövammaissäätiö, Sokeain Ystävät, Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry, Sokeain Lasten Tukisäätiö, Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö, Sokeainopetuksen Tuki ry ja Vammaisten koulutuksen ja työllistymisen tuki ry (Tukilinja). Lisätietoa ja yhteystiedot löytyvät täältä https://www.nkl.fi/fi/apurahoja.

  Näkövammaisten lasten ja aikuisten lisäksi toivotamme tervetulleiksi mukaan toimintaamme kaikki läheiset ja toiminnastamme kiinnostuneet.

  Suomen Paralympiakomitea

  Suomen Paralympiakomitea on valtakunnallinen urheilu- ja liikuntajärjestö liikunta-, näkö- ja kehitysvammaisille sekä elinsiirron saaneille ja dialyysissä oleville henkilöille. Paralympiakomitean tehtävänä on kehittää ja koordinoida suomalaista vammaisurheilua ja -liikuntaa matalan kynnyksen harrastamisesta aina kansainväliseen huippu-urheiluun saakka.

  Tukea

  • Valtti-ohjelma auttaa lapsia ja nuoria löytämään harrastuksen. Valtti-ohjelman avulla pyritään löytämään erityistä tukea tarvitseville lapsille liikuntaharrastus. Valtti-ohjelmaan voivat hakea mukaan 6–23-vuotiaat erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret, jotka eivät vielä ole löytäneet sopivaa liikuntaharrastusta. Lue lisää: www.paralympia.fi/liikunta/lapset-ja-nuoret/valtti
  • Löydä oma seura -palveluun pyritään kokoamaan urheiluseurat ja muut toimijat, joissa on jo vammaisurheilijoita tai erityistä tukea tarvitsevia liikkujia tai joilla on valmiuksia ja haluaa ottaa heitä toimintaansa. Lue lisää: www.paralympia.fi/palvelut/loyda-oma-seura
  • Nuori toimija. Mietitkö mikä sinusta tulee isona? Kiinnostaako ohjaajana tai valmentajana toimiminen? Tiesitkö, että vammaisurheilussa on myös kansanvälistä nuorten toimintaa? Lue Nuori toimija -koulutuksesta: www.paralympia.fi/liikunta/lapset-ja-nuoret/nuori-toimija

  Tietoa

  Apurahat ja stipendit.

  • Startti-stipendi. Paralympiakomitean ja Tukilinja-säätiön Startti-stipendijärjestelmällä tuetaan harrastamisen alkuvaiheen vammaisurheilu- ja -liikuntatoimintaa. Yksilöhakijoina Startti-stipendiä voivat hakea omassa urheilulajissaan alkutaipaleella olevat, mutta harrastuksessaan tavoitteelliset vammaiset liikunnan harrastajat ja urheilijat iästä riippumatta. Hakijoina voivat olla myös sellaiset seurat ja yhdistykset, joissa järjestetään vammaisurheilu- tai -liikuntatoimintaa tai joissa suunnitellaan tällaisen toiminnan aloittamista. Myönnettävien stipendien suuruus on max. 500 euroa/yksilöhakija ja max. 1000 euroa/yhteisöhakija. Stipendit rahoittaa Tukilinja-säätiö.
  • Lue lisää apurahoista ja tuista: www.paralympia.fi/palvelut/apurahat-ja-tuet

  Sylva

  Sylva on alle 35-vuotiaiden syöpään sairastuneiden ja heidän läheistensä valtakunnallinen potilasyhdistys. Tarjoamme psykososiaalista tukea syöpähoitojen rinnalla, diagnoosista hoitojen päättymiseen, sekä hoitojen jälkeen. Tuki on tarkoitettu syöpään sairastuneelle lapsille, nuorille, nuorille aikuisille ja heidän perheilleen ja läheisilleen.

  Tukea. Sylva tarjoaa henkilökohtaista keskustelutukea, ammatillisesti ohjattuja kursseja, tuettuja lomia, vertaistukea, kuvataideterapiaa ja -toimintaa kasvokkain ja verkkovälitteisesti. Voit jättää yhteydenottopyynnön https://www.sylva.fi/varaa-aika-sylvan-asiantuntijalle/ (linkki aukeaa Sylvan kotisivuille) niin mietitään yhdessä, mikä olisi juuri sinulle sopivin toiminta.

  Tietoa ja tukea: https://www.sylva.fi/tietoa-ja-tukea/ (linkki aukeaa Sylvan kotisivuille).

  Tietoa. Sylvan kotisivuille on kerätty kattavasti tietoa ja tukea perheille, nuorille ja nuorille aikuisille. www.sylva.fi

  Miten mukaan toimintaan. Sylvan vapaaehtoisena tuet syöpään sairastuneita ja heidän läheisiään antamalla omaa aikaasi. Tule mukaan vertaistukitoimintaamme, tapahtumiin ja kampanjoihin! Sylvan vapaaehtoistehtävien kirjo on laaja. Meillä voit toimia vertaistukijana, rannekepajan vetäjänä, pop up -tapahtumavapaaehtoisena sekä SylvaSomettajana. Löydä oma paikkasi auttaa! https://www.sylva.fi/tietoa-ja-tukea/vapaaehtoiselle/ (linkki aukeaa Sylvan kotisivuille).

  Tutkimus ja kehittäminen. Syövästä selviäminen vaatii muutakin kuin lääketieteellistä hoitoa. Sylva-säätiö selvittää erilaisten tutkimusten, millaista tukea sairastunut ja hänen perheensä tarvitsevat. https://www.sylva.fi/tutkimus/ (linkki aukeaa Sylvan kotisivuille).

  Apurahat ja stipendit. Sylva myöntää vuosittain, lukuvuoden päätteeksi, stipendejä syöpää sairastaville lapsille ja nuorille ja heidän perheilleen sekä kavereille. Stipendit on tarkoitettu kannustukseksi ja kiitokseksi niille, joita sairaus on koskettanut. https://www.sylva.fi/tietoa-ja-tukea/lapsiperheelle/tapahtumat-ja-toiminta-lapsiperheille/sylva-myontaa-vuosittain-stipendeja-syovan-sairastaneille/ (linkki avautuu Sylvan kotisivuille)

  TATU ry

  TATU ry on tapaturmaisesti tai potilasvahingon kautta sairastuneiden tai vammautuneiden lasten ja nuorten (alle 30v) sekä heidän läheistensä tukiyhdistys. TATU ry tarjoaa monipuolista tukea ja neuvontaa sekä järjestää vertaistukea, vapaaehtois- ja kurssitoimintaa.

  TUKEA. Asiantunteva henkilökunta vastaa kysymyksiisi arkisin yksilöllisesti tuki- ja neuvontapalvelussa. He neuvovat esimerkiksi lomakkeiden täyttämisessä, vertaistuen saannissa ja kaikissa mieltä askarruttavissa asioissa. Yhteystiedot, sekä lisää tietoa tuki- ja neuvontapalvelusta löydät täältä Ohjaus ja neuvonta - TATU ry (Linkki aukeaa TATU ry:n kotisivuille).

  Vertaistuki. Vertaistuki on rinnalla kulkemista, kokemusten vaihtamista sekä ymmärryksen jakamista toisten samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien kanssa. Vertaistuen merkitys on suuri uuden ja äkillisen elämäntilanteen edessä. TATU ry tarjoaa ympäri Suomea vertaistapaamisia ja yhteistä toimintaa. Kysy miten pääset mukaan, sinun ei tarvitse olla yksin. Yhteystiedot löydät täältä Ohjaus ja neuvonta - TATU ry (linkki aukeaa TATU ry:n kotisivuille). Lisätietoa TATU ry:n vertaistukitapaamisista löydät täältä Vertaistapaamiset - TATU ry (linkki aukeaa TATU ry:n kotisivuilla).

  TIETOA. TATUn on tehnyt työtä tapaturman ja potilasvahingon vuoksi vammautuneiden tai sairastuneiden lasten ja nuorten kanssa 20 vuotta. Näin meille on kertynyt tietoa äkillisestä elämänmuutoksesta ja esimerkiksi aivovammoista, selkäydinvammoista, rokotteesta narkolepsiaan sairastumisesta niin kokemusasiantuntijoiden kuin heidän kanssa työskentelevien ammattilaisten kanssa tuottamana. TATU kotisivuilta löytyy tietoa Tapaturman tai potilasvahingon jälkeen - TATU ry ja saat tietoa myös neuvonta ja ohjauspalvelumme kautta Ohjaus ja neuvonta - TATU ry (molemmat linkit aukeavat TATUn kotisivuille).

  KUNTOUTUMISEN TUKENA. TATUn kurssitoiminta: TATU ry järjestää kurssitoimintaa vakuutusyhtiöiden maksusitoumuksella sekä STEAn rahoituksella. Vakuutusyhtiöiden maksusitoumuksella kurssitoimintaa järjestetään liikenteessä tapaturmaisesti vammautuneille lapsille ja nuorille sekä heidän läheisille.

  STEA rahoitteisen Tartu tulevaisuuteen kurssitoiminnan kohderyhmä on tapaturman, potilasvahingon tai muun äkillisen aivotapahtuman (esim. aivoverenkierronhäiriö, aivoverenvuoto, aivokasvain) kautta vammautuneet ja sairastuneet lapset ja nuoret sekä heidän läheisensä. Tartu tulevaisuuteen kurssien yhteistyössä ovat mukana Aivoliitto ry, Aivovammaliitto ry, Selkäydinvammaiset Akson ry, Suomen Narkolepsiayhdistys ry, Sylva ry. Tutustu tarkemmin TATU ry:n kursseihin kotisivuillamme (linkki aukeaa TATUn kotisivuille).

  MITEN MUKAAN. Olet erittäin tervetullut mukaan toimintaamme. Kotisivuilta Vertaistapaamiset - TATU ry (linkki aukeaa TATUn kotisivuilla) sekä Facebook- ja Instagram-tileiltä löytyy tietoa tapahtumistamme. Voit soittaa meille ja voimme yhdessä pohtia, millainen toiminta kiinnostaa juuri sinua ja teidän perhettä. Ota siis yhteyttä Ohjaus ja neuvonta - TATU ry (linkki aukeaa TATUn kotisivuille).

  Vamlas

  Vamlas on vammaisten lasten ja nuorten yhteiskunnallista osallisuutta ja yhdenvertaisuutta edistävä säätiö. Lisäämme vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten, nuorten sekä heidän perheidensä yhdenvertaisuutta ja osallisuutta yhteiskunnassa, erityisesti harrastuksissa, koulussa, oppilaitoksissa ja työelämässä.

  Vamlas toimii tukijana ja auttajana, palveluntuottajana, kehittäjänä, tutkijana ja vaikuttajana. Säätiö tarjoaa Lauttasaaressa HOASin kiinteistössä palveluasumista 20 opiskelevalle nuorelle ja tukee heitä opintojen suorittamisessa, arjen hallinnassa ja työelämään siirtymisessä.

  Vamlasin Nuorissa vaikuttajissa pääset verkostoitumaan, oppimaan, ottamaan kantaa ja vaikuttamaan sinulle tärkeisiin asioihin yhdessä muiden kokemusvaikuttajien kanssa. Ryhmän ikähaarukka on noin 18–30 vuotta. Tervetuloa mukaan!

  Lisätietoja löydät kotisivuiltamme:

  TUTKIMUS JA KEHITTÄMINEN. Vamlasin Haapaniemenkadulla toimiva kehittämisyksikkö vastaa kehittämis-, tutkimus- ja koulutustoiminnasta. Toiminnan painopisteenä ovat vammaisten lasten ja perheiden palveluiden kehittäminen ja osallisuuden tukeminen sekä vammaisten nuorten koulutuksen ja työllistymisen tukeminen.

  APURAHAT. Vamlas jakaa kaksi kertaa vuodessa apurahoja alle 30-vuotiaille vammaisille tai pitkäaikaissairaille lapsille ja nuorille. Vamlasin apurahalla tuetaan vammaisen tai pitkäaikaissairaan lapsen tai nuoren yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja itsenäistymistä, taide-, liikunta- tai muita harrastuksia, opiskelua, työnsaantimahdollisuuksia ja näihin liittyviä apuvälineitä. Lisäksi tuetaan vammaisten nuorten kansainvälistymistä.