AAMOS Kuntoutus- ja terapiapalvelut

AAMOS Kuntoutus- ja terapiapalvelut (ent. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö Aamos) tarkoituksena on edistää sairaiden ja vammaisten sekä psyykkisissä ja sosiaalisissa vaikeuksissa olevien lasten, nuorten ja heidän perheidensä mahdollisuuksia hyvään ja tasavertaiseen elämään. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö tuottaa ja kehittää kuntoutuspalveluja lapsiperheille ja nuorille sekä asiantuntijapalveluja lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö Aamos on nyt Perhekuntoutuskeskus Lausteen strateginen kumppani. Jatkossa palvelemme asiakkaitamme Aamos Kuntoutus- ja terapiapalvelut -nimellä. Yhdessä Perhekuntoutuskeskus Lausteen kanssa pystymme tarjoamaan erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille ja heidän perheilleen entistä vaikuttavampaa ja ennaltaehkäisevää palvelua. Taustasäätiömme on jatkossa Kuntoutussäätiö Lauste sr.

Muutos ei vaikuta palveluihimme tai asiakkuussuhteisiin, jotka jatkuvat keskeytyksettä. Asiakkailta ei edellytetä mitään toimia. Henkilöstö ja toimitilat Puutarhakadulla Turussa säilyvät ennallaan. Sähköpostimme tulevat jatkossa olemaan muotoa etunimi.sukunimi@aamospalvelut.fi.

TUKEA. Säätiön nettisivulla on chat-mahdollisuus. Chatin kautta neuvomme ja annamme lisätietoa säätiön palveluista ja ohjaamme tarvittaessa eteenpäin muiden palveluntuottajien palveluihin.

TIETOA. Säätiö tarjoaa asiantuntijapalveluina täydennys- ja menetelmäkoulutusta sekä työnohjausta sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille sekä opiskelijoille. Palvelut voidaan räätälöidä tilaajan tarpeisiin, ja ne voidaan toteuttaa kertaluontoisina tai pidempikestoisina kokonaisuuksina. Koulutuksia ja työnoh-jauspalveluita ovat:

 1. VIGMLL®-ohjaajakoulutus (Video Interaction Guidance / suom. videoavusteinen vuorovaikutuksen ohjaus)
 2. VIGMLL®-työnohjaus (menetelmäkoulutuksen käyneille)
 3. Theraplay-työnohjaus (Suomen Theraplay-yhdistys ry:n hyväksymää)
 4. Seikkailukoulutus

Asiantuntijapalveluina voidaan lisäksi tuottaa etämuotoista palveluohjausta ja neuropsykiatrista konsultaatiota sekä erilaisia lapsen ja perheen kuntoutukseen liittyviä julkaisuja.

KUNTOUTUMISEN TUKENA. Kuntoutuksen ja perheiden palvelujen tarkoituksena on edistää lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja toimintakykyä arjessa. Tavoitteena on tarjota palveluja, jotka auttavat erityisen tuen tarpeessa olevia perheitä elämään mahdollisimman hyvää arkea sekä osallistumaan tasavertaisesti yhteiskuntaan.

Lapsiperheille suunnatut palvelut rakennetaan lapsen tai nuoren yksilöllisten tavoitteiden ja koko perheen tarpeiden mukaisesti. Lapsen ja vanhemman välistä suhdetta tuetaan toiminnallisin ja vanhemman mentalisaatiokykyä tukevin menetelmin. Palveluohjauksella pyritään löytämään perheelle tarkoituksenmukaiset palvelut ja tukitoimet. Palvelukokonaisuuteen kuuluvat:

 1. LAKU-perhekuntoutus
 2. Lastensuojelullinen kuntoutus
 3. Kunnille tarjottavat vammaispalvelun palvelut.

Nuorten syrjäytymiskehityksen vähentämiseksi ja nuorten toimintakyvyn vahvistamiseksi nuorille on tarpeen järjestää helposti haettavia ja nuorten arkeen jalkautuvia palveluja. Palvelukokonaisuuteen kuuluvat:

 1. NUOTTI-valmennus
 2. Oma väylä -kuntoutus

Terapia- ja tutkimuspalvelujen palvelukokonaisuuteen kuuluvat:

 1. Lastenpsykiatrin palvelut
 2. Toimintaterapiapalvelut
 3. Psykologipalvelut
 4. Moniammatillinen lapsen tai nuoren arviointi
 5. Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus (Nepsy-valmennus)
 6. Muut terapiapalvelut ja lyhytterapeuttiset interventiot

Kuntoutus- ja perhepalveluissa hyödynnetään vuorovaikutusta tukevia tutkimusnäyttöön perustuvia menetelmiä sekä luonto- ja seikkailuperustaisia työmuotoja. Kaikissa palveluissa oleellista on lapsen näkökulma sekä lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutussuhteen tukeminen. Palveluissa tuetaan myös vanhemmuutta ja sisarusten välisiä suhteita. Nuorten palveluissa korostuu syrjäytymiskehityksen ehkäisy ja itsenäistymiskehityksen tukeminen.

MITEN MUKAAN TOIMINTAAN. Säätiön kuntoutuspalveluja tuottavat ammattilaiset. Säätiön kehittämishankkeissa vapaaehtoiset voivat osallistua esimerkiksi kokemusasiantuntijoina toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Muita osallistumismahdollisuuksia ovat esimerkiksi blogien kirjoittaminen, asiantuntija-alustusten pitäminen.

TUTKIMUS JA KEHITTÄMINEN. Säätiön hankemuotoinen kehittämistyö painottuu terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia uhkaavien ongelmien ehkäisemiseen. Säätiöllä on tällä hetkellä käynnissä kolme STEA-rahoitteista kehittämishanketta. Hankkeet toteutetaan pääosin Varsinais-Suomen alueella.

Tyttö olet helmi! -hankkeen tavoitteena on mallintaa ja juurruttaa hankkeen aikaisempien tulosten mukaisesti etäohjausversio MLL:n Vanhempainnettiin valtakunnallisesti kaikille saatavaksi. Etäohjausmalli on äidin ja tyttären vuorovaikutussuhdetta tukevaa ammatillisesti ohjattua työskentelyä verkkoympäristössä. Etäohjaus on tarkoitettu kaikille 12–16-vuotiaille tytöille ja äideille.

Isät ja pojat puussa -seikkailutoiminnassa tuetaan neuropsykiatrisesti oireilevien poikien nuoruusiän itsenäistymiskehitystä ja ennaltaehkäistään syrjäytymisen riskiä vahvistamalla poikien ja isien välistä vuorovaikutussuhdetta sekä isän vanhemmuutta toiminnallisin menetelmin. Seikkailuviikonloput sisältävät melontaa, retkeilyä, seikkailullisia haasteita pienryhmissä, kiipeilyä, kalliolta laskeutumista sekä ruuanlaittoa ja yöpymisiä luonnossa.

Lapsen arvokas keho -kehittämishankkeessa (2022-2024) kehitetään alakouluikäisten ylipainoisten lasten perheille psykososiaalisen tuen malli perheiden hyvinvoinnin ja terveyttä edistävien toimintatapojen vahvista-miseksi. Lisäksi tehdään ylipainoisia lapsia näkyväksi mediassa hyväksyvässä ja arvostavassa valossa. Kohderyhmänä ovat 4–12-vuotiaat lapset perheineen. Hanke toteutetaan yhteistyössä Sydänliiton (Neuvokas perhe), Lounais-Suomen Martat ry:n, MLL:n mentalisaatiohankkeen ja paikallisten liikuntakummien taustaorganisaatioiden kanssa.

Meidän säätiön motto on ”Lapsi sydämessä ja mielessä”.