Opiskelu

Koulu on yleensä nuoruudessa paikka, jossa vietetään suuri osa arkipäivästä. Koulunkäynnissä isossa roolissa ovat kaverit, mutta myös tietojen ja taitoja oppiminen jatko-opiskeluja ja työelämää varten. Toimintakyky, jaksaminen ja vireystila vaikuttavat siihen, miten opiskelu sujuu.

Tärkeä lähtökohta opintopolun valinnassa on se, mitä nuori itse haluaa tulevaisuudessa. Perheen ja ammattihenkilöiden tulee kuulla nuoren toive ja yhdessä miettiä miten niihin pystyttäisiin parhaiten vastaamaan.

Sopivimman opiskelumuodon arviointi vaatii toimintakyvyn arviointia. Useimmiten sairaalan lääkäri, neuropsykologi ja terapeutit antavat oman arvion toimintakyvystä. Vanhempien havainnot arjessa kertovat toimintakyvystä kotona ja vapaa-ajalla. Entä mitä mieltä nuori itse on toimintakyvystään?

Palvelujärjestelmässä on tarjolla erilaisia tukimuotoja ja keinoja selvittää yksilöllinen tuen tarve. Tärkeää on valmistella riittävän ajoissa siirtymää peruskoulusta kohti toisen asteen opiskelua ja itsenäistä elämää. Esimerkiksi tulevaisuuden pohtiminen ja vaihtoehtojen selvittäminen jo 7-luokalla ei ole yhtään liian aikaista.

Nuori opiskelemassa pöydän ääressä

  Peruskoulun jälkeen

  Peruskoulun päättyminen on yksi tärkeä vaihe elämässä jokaisella nuorella. Tämä on se hetki, jolloin elämä suuntautuu uudelleen. Vaikka peruskoulu päättyy, niin oppivelvollisuus jatkuu 18 vuoden ikään asti vuonna 2021 voimaan astuneen lakiuudistuksen myötä.

  Peruskoulun jälkeistä opiskelua ja soveltuvaa alaa kannattaa alkaa pohtimaan riittävän ajoissa, viimeistään 8. -luokalla. Tällöin jää riittävästi aikaa selvittää erilaisia vaihtoehtoja ja tukimuotoja opiskelun järjestämiseksi. Tavoitteena on löytää nuorelle paikka, jossa on hän riittävästi tukea ja joka sopii nuorelle.

  Jokaisella oppilaalla on oikeus oppilaanohjaukseen ja hakeutumisesta kannattaa suunnitella yhdessä oman koulun opinto-ohjaajan kanssa. Vanhempien itse on myös hyvä olla aktiivisia ja keskustella kotona nuoren kanssa erilaisista vaihtoehdoista ja nuoren omista toiveista. Opinto-ohjaaja yleensä sopii vierailuista oppilaitoksiin. Oppilaitoksiin voi myös olla itse suoraan yhteydessä ja käydä tutustumassa eri vaihtoehtoihin paikan päällä.

  Peruskoulun jälkeisiä opintoja pohtiessa tärkeää on, että: 

  • nuori saa omat haaveet ja toiveet sanottua/ ilmaistua ääneen ja aikuiset kuulevat ne
  • mietitään erilaisia vaihtoehtoja nuoren toiveiden toteuttamiseksi
  • nuori saa riittävästi tukea ja apua itse määrittelemälle tulevaisuudelle – käytännön asiat järjestyvät tavalla tai toisella
  • vältetään tekemästä niin kuin aikuisten mielestä on parasta

  Lisätietoa

  Miten valmistautua muutoksen? Lue aiheesta Tukiliiton sivuilta. (Linkki aukeaa uuteen ikkunaanTukiliiton sivuille.)

  Tietoa eri aloista, tutkinnoista ja opiskelusta löytyy Opintopolku.fi -sivuilta. (Linkki aukeaa uuteen ikkunaan Opintopolku.fi -sivuille.)

  Opetus ja kulttuuriministeriön sivuille on kerätty kysymyksiä ja vastauksia liittyen oppivelvollisuuden laajentamiseen. (Linkki aukeaa uuteen ikkunaan Opetus ja kulttuuriministeriön sivuille.)

  Opintopolun valinta

  Nuoren pohtiessa koulutusta ja tulevaa ammattia tärkeää on miettiä, mistä itse pitää, nauttii ja mitkä asiat kokee tärkeäksi elämässä. Voisiko mieleinen harrastus työllistää tulevaisuudessa? Nauttiiko ihmisten seurasta vai toimitko mieluummin yksin? Onko taitava tietokoneella tai kiinnostaako some? Työn mielekkyys on merkittävä tekijä siitä suoriutumisessa. ”Oman jutun” löytämiseen kannattaa panostaa, vaikka siihen kuluisikin aikaa. Apua ammatinvalintaan saa ensisijaisesti opinto-ohjaajalta. Myös hoitavan tahon kanssa voi keskustella millainen työ voisi soveltua ja onko tarvetta jollekin tukimuodolle.

  TUVA-koulutus

  TUVA-koulutukseen voi hakea perusopetuksen suorittanut nuori, jos hän tarvitsee vielä aikaa miettiä jatko-opintoja ja uravalintaa. Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA) alkaa 1.8.2022. TUVA-koulutuksessa yhdistyvät aiemmat perusopetuksen lisäopetus, lukioon valmistava koulutus (LUVA) ja tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (VALMA). TUVA-koulutus tuo  joustoa siirtymiin. Jos oppivelvollinen on aloittanut opinnot toisella asteella, mutta haluaa keskeyttää aloittamansa koulutuksen, hän voi siirtyä TUVA-koulutukseen. TUVA-koulutuksessa oppivelvollinen voi tutustua eri koulutusaloihin ja tavoitteidensa ja valmiuksiensa mukaisesti suorittaa toisen asteen opintoja. Opiskelija voi siirtyä joustavasti TUVA-koulutuksesta lukioon tai ammatilliseen koulutukseen saatuaan tarvittavat valmiudet ja opiskelupaikan toiselta asteelta.  TUVA-koulutuksesta on kerrottu Opintohallituksen sivuilla. (Linkki aukeaa uuteen ikkunaan Opetushallituksen sivuille.)

  Kymppiluokka

  Kymppiluokalla voi kehittää opiskelutaitoja. Perusopetuksen jälkeen voit hakea yhden lukuvuoden kestävään lisäopetukseen, ns. kymppiluokalle. Opetus suunnitellaan yksilöllisesti tarpeittesi mukaan. Kymppiluokalla voi opiskella samoja aineita kuin peruskoulussa (yhteisiä ja valinnaisia aineita), muita perusopetuksen tehtävän mukaisia oppiaineita tai oppiainekokonaisuuksia, ammattiin valmentavia opintoja sekä työelämään tutustumista. Kymppiluokalla myös korottaa aikaisempia perusopetuksen arvosanojasi. Kymppiluokasta on kerrottu Opintopolussa. (Linkki aukeaa uuteen ikkunaan Opintopolku.fi -sivuille.)

  Ammatilliset erityisoppilaitokset

  Erityisammattioppilaitokset esimerkiksi Spesia, Live ja Luovi ovat tarkoitettu oppilaille, jotka tarvitsevat opinnoissaan erityistä tukea. Tuen tarpeen syitä voivat olla oppimisvaikeudet, sosiaaliset tai psyykkiset haasteet, sairaus tai vamma. Opetus tapahtuu pienryhmissä ja henkilökohtaista tukea sekä ohjausta on tarjolla enemmän. Opintojen pääpaino on käytännön tekemisessä, ei niinkään teoriaopinnoissa. Erityisammattioppilaitoksista on kerrottu AMEOn sivuilla. (Linkki aukeaa uuteen ikkunaan AMEOn sivuille.)

  TELMA

  TELMA – työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutusta järjestetään erityisammattioppilaitoksissa ja se voi olla hyvä vaihtoehto, jos tarvitsee vamman tai sairauden vuoksi erityistä tukea sekä henkilökohtaista opetusta ja ohjausta. TELMA-koulutus on suunniteltu henkilöille, joilla ei ole mahdollisuutta osallistua tutkintoon johtavaan koulutukseen. Koulutuksen tavoitteena on edistää työ- ja toimintakykyä, löytää mielekäs työ tai työtoiminta, arjen taitojen oppiminen ja mahdollisimman itsenäinen elämä. TELMA-koulutuksesta voi lukea lisää Opintopolussa. (Linkki aukeaa uuteen ikkunaan Opintopolku.fi -sivuille.)

  Ammattikoulu

  Ammattikoulu on ”tekijätyypeille”. Se tarjoaa ammatillista peruskoulutusta ja koulutusaika on 2-4 vuotta. Opiskelun alussa laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jonka avulla tunnistetaan aiempi osaaminen ja suunnitellaan, miten hankitaan tarvittava osaamisen tutkintoa varten. HOKS sisältää myös tiedot mahdollisesta ohjaus- ja tukitoimista. On hyvä huomioida jo hakuvaiheessa, että joissakin ammatillisissa tutkinnoissa on terveydentilaa tai toimintakykyä koskevia vaatimuksia. Opintopolusta löydät lisää tietoa ammatillisesta koulutuksesta sekä erityisestä tuesta ammatillisessa koulutuksessa. (Linkit aukeavat uusissa ikkunoissa Opintopolku.fi -sivuilla.)

  Lukio-opinnot

  Lukio-opinnot kestävät yleensä kolme vuotta, mutta opiskelija voi halutessaan pidentää opiskeluaikaa neljään vuoteen. Lukio sopii erityisesti heille, jotka pitävät itsenäisestä työskentelystä ja perinteisestä koulutyöskentelystä eli lukemisesta ja kirjoittamisesta. Lukiosta ja tuen tarpeesta riippuen, voi lukiossakin saada yksilöllistä tukea koulunkäyntiin. Tukitoimet toteutetaan opetushenkilöstön yhteistyönä. Opetushenkilöstö arvio tuen tarpeen heti opintojen alussa sekä opintojen edetessä. Lisää tietoa oppimisen tuesta ja erityisopetuksesta lukioissa opetushallituksen sivuilla. (Linkki aukeaa uuteen ikkunaan Opetushallituksen sivuille.)

  Oppisopimus

  Oppisopimuskoulutus on määräaikaiseen työsuhteeseen perustuvaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään ammattioppilaitoksissa tai aikuiskoulutuskeskuksissa järjestettävillä tietopuolisilla kursseilla. Oppisopimuskoulutuksella voi opiskella pääasiassa samoihin ammatillisiin perustutkintoihin, ammattitutkintoihin ja erikoisammattitutkintoihin kuin oppilaitosmuotoisessa koulutuksessa. Lue lisää Oppisopimus.net -sivuilta. (Linkki aukeaa uuteen ikkunaan Oppisopimus.net -sivuille.)

  Esteettömyys ja saavutettavuus opiskelussa

  Nuoren tiedot eivät siirry peruskoulusta ammattikouluihin tai lukioon automaattisesti. Ammatilliset erityisoppilaitokset saavat nuoresta tietoa jo haku vaiheessa, mutta yleisiin ammattioppilaitoksiin ja lukioihin haetaan pelkällä todistuksella. Jotta nuori saa tukea heti opintojen alusta lähtien, kannattaa tuen tarpeista olla yhteydessä oppilaitoksen erityisopettajaan tai opinto-ohjaajaan.

  Yksilöllistä tukea ovat esimerkiksi opinto-ohjaus ja opiskelijan hyvinvointipalvelut kuten kuraattorien, opintopsykologin tai opiskelijaterveydenhuollon palvelut. Myös opiskeluun ja opintojen etenemiseen liittyvissä erityiskysymyksissä voi saada ohjausta ja tukea kunkin oppilaitoksen ja korkeakoulun käytäntöjen mukaisesti.

  Kaikilla erityistä tukea tarvitsevilla opiskelijoilla on mahdollisuus saada henkilökohtaista ohjausta opintojen eri vaiheissa sekä yksilöllisiä tukimuotoja (esim. oma, rauhallinen tila, lisäaikaa tai apuvälineitä tarvittaessa) oppimistilanteissa.

  Esteettömän opiskelusta, saavutettavuudesta ja oppimisen tuesta on kerrottu Opintopolku.fi -sivuilla. (Linkki avautuu uuteen välilehteen Opintopolku.fi -sivuille.)