Koulunkäyntiin liittyvää sanastoa

Koulunkäyntiin ja siihen liittyvään tukeen kuuluu sellaista sanastoa, joka ei ole välttämättä tuttua. Täältä löydät tietoa, mitä noilla käsitteillä tarkoitetaan.

Pidennetty oppivelvollisuus=Lapsella todettu heti syntymän jälkeen tai myöhemmän kehityksen aikana kehitysvamma, sairaus tai muu kehityksen viivästymä, jonka vuoksi hänellä ei ilmeisesti ole mahdollisuutta suorittaa perusopetukselle säädettyjä tavoitteita yhdeksessä vuodessa. Tuolloin hänellä on oikeus pidennettyyn oppivelvollisuuteen, joka alkaa vuotta perusopetuslaissa säädettyä aikaisemmin. Esiopetus voi pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalle lapselle annettavassa esiopetuksessa kestää yhden tai kaksi vuotta. Tarkoitus on vahvistaa lapsen oppimisvalmiuksia. Lisätietoja opetushallituksen sivuilta.

Laajennettu oppivelvollisuus=Oppivelvollisuusikä jatkuu 18 ikävuoteen ja tavoitteena on, että jokainen peruskoulun päättävä suorittaa toisen asteen koulutuksen. Lisäksi vahvistetaan ohjausta ja oppilashuollon palveluita sekä peruskoulun mahdollisuuksia tarjota jokaiselle riittävät valmiudet suoriutua toisen asteen koulutuksesta. Lue lisää aiheesta Kysymyksiä ja vastauksia oppivelvollisuudesta.

Pedagoginen tuki= tapoja järjestää opetusta, keinoja miten opetetaan, käytettyjä opetusmenetelmiä, opetuksen toteuttamisen suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus. Katso tarkemmin kolmiportainen pedagoginen tuki.

Pedagogiset suunnitelmat= koululuilla on omat pedagogiset suunnitelmat, jotka sisältävät mm. toiminnan arvopohja, opetuksen toteuttaminen, tilojen kuvaus, oppilaiden osallisuus. Erityisopetusta saaville oppilaille tehdään kolmiportaisen tuen eri vaiheissa tehostetun tuen oppimissuunnitelma (katso täältä mitä se voi sisältää) ja erityisessä tuessa henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS, Lisätietoa HOJS:sta).

Oppimisen esteettömyys= Esteettömyys käsitetään laajasti. Se ymmärretään pedagogisena esteettömyytenä, asenteellisena, psyykkisenä ja sosiaalisena esteettömyytenä, vuorovaikutuksen esteettömyytenä, tilojen ja ympäristön esteettömyytenä sekä tietotekniikan käytettävyytenä. Aistiystävällinen, Sosiaalisesti turvallinen, Selkeä ja ennakoitava, Vahvuuksiin keskittyvä.

Vanhempain liitto yhteistyössä OAJ:n kanssa on julkaissut koulunkielen sanaston, joka löytyy Vanhempainliiton sivuilta.