Taiteet ja kädentaidot

/

Taidetta ja kädentaitoja voi harrastaa ryhmässä, kaverin kanssa tai itsenäisesti. Kansalais- ja työväenopistot tarjoavat eri taidelajien ryhmiä ja isoimmissa kaupungeissa voi olla yksityisiä toimijoita. Näyttelyissä ja eri esityksissä esimerkiksi teatterissa käyminen on mukava ja virkistävä harrastus. Erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille voi löytyä oma harrastusryhmä esimerkiksi vammaisjärjestön tai muun toimijan kautta. Jos tällaista ei […]

Lue lisää

Liikunta ja urheilu

/

Liikunta kuuluu meille kaikille. Soveltavalla liikunnalla (erityisliikunta) tarkoitetaan sellaisten henkilöiden liikuntaa, joilla on vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan ja joiden liikunta vaatii soveltamista ja erityisosaamista. Suomen kunnissa kolmanneksesta löytyy erityisliikunnan ohjaaja, jonka tehtävänä on soveltavan liikunnan organisoiminen ja koordinointi alueella, alan asiantuntijana toimiminen sekä […]

Lue lisää

Ohjaamo

/

Ohjaamosta nuori saa apua työhön, koulutukseen ja arkeen liittyvissä asioissa. Ohjaamo on tarkoitettu kaikille alle 30 -vuotiaille nuorille. Ohjaamoita on noin 70 eri puolilla Suomea. Ohjaamoiden toiminnasta kerrotaan täällä. (Linkki aukeaa uuteen ikkunaan Ohjaamo sivuille.)

Lue lisää

Kelan opiskelua ja työelämää tukeva kuntoutus

/

Jos 16-29 -vuotias tarvitsee tukea arjessa selviytymiseen ja tulevaisuuden suunnitteluun, hän voi hakea Kelan nuoren ammatillista kuntoutusta. Kuntoutukseen voi hakea, jos nuori ei ole löytänyt sopivaa opiskelu alaa tai työpaikkaa, opiskelu on keskeytynyt tai vaarassa keskeytyä tai siviili- tai asepalvelus on keskeytynyt ja nuori tarvitsee apua tulevaisuuden suunnitteluun. Näihin kuntoutuksiin voi hakea ilman lääkärin todistusta: […]

Lue lisää

Sisupartio

/

Sisupartiolaisia ovat partiolaiset, jotka tarvitsevat erityistä tukea partiossa vamman, pitkäaikaissairauden tai muun ominaisuuden takia.  Sisutoiminnassa on ohjaajia enemmän kuin muissa ryhmissä ja siellä tarvitaan aikuisen tukea. Partio-ohjelmaa sovelletaan osanottajien tarpeiden mukaan. Tutustu Sisupartioon Partio.fi -sivuilla. (Linkki aukeaa uuteen ikkunaan Partion sivuille.)

Lue lisää

Retkeily luonnossa

/

Luonnossa liikkuminen rauhoittaa, siitä saa voimavaroja ja luonto on meitä kaikkia lähellä. Luonnossa liikkuminen ja retkeily ovat tällä hetkellä suuressa suosiossa. Metsähallitus ylläpitää kymmeniä esteettömiä ja helppokulkuisia retkikohteita, jotka soveltuvat myös apuvälineillä liikkuville tai helppoja reittejä hakeville. Sairauksien, vammojen, pienten lasten kanssa liikkumisen ei tarvitse olla este luonnossa liikkumiselle ja ainutlaatuisille elämyksille.

Lue lisää

Mistä avustaja? Henkilökohtainen apu auttaa osallistumaan

/

Harrastuksiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämiseen myönnettävää henkilökohtaista apua kutsutaan usein vapaa-ajan avuksi. Vammainen henkilö päättää itse, mitä hän haluaa vapaa-ajallaan tehdä, ja hän on oikeutettu saamaan näihin tekemisiin tarvitsemansa henkilökohtaisen avun.

Lue lisää

Vanhemmuus

/

Nuoruuden kehitystehtäviin kuuluu irtautuminen vanhemmista ja itsenäistyminen. Nuoruusaikana lapsesta kasvaa aikuinen. Se on nuorelle ihmiselle suurta psyykkisen- ja fyysisenkehityksen aikaa, mutta se on myös kasvun aikaa vanhemmalle. Vanhemmuuden on muututtava lapsen ja nuoren kasvaessa. Vanhemman on opeteltava antamaan ”siimaa”, jotta nuori oppii kantamaan vastuuta, huolehtimaan velvollisuuksista ja hyväksymään itsensä. Oman lapsen aikuistuminen ja itsenäistyminen on […]

Lue lisää

Sisaruus

/

Sisaruus on usein elämämme pisimpiä ihmissuhteita ja aina erityistä. Oman lisänsä sisaruuteen tuo sisaruksen pitkäaikaissairaus tai vamma. Erityinen sisaruus -sivustolta (linkki aukeaa uuteen ikkunaan) löydät sekä kirjallisuuteen että kokemustietoon pohjautuvaa tietoa liittyen pitkäaikaissairaan tai vammaisen henkilön sisaruuteen. Sivuille on koottu myös erityiseen sisaruuteen liittyviä materiaaleja sekä vinkkejä läheisille ja ammattilaisille sisarusten tukemiseen

Lue lisää

Ystävät

/

Ystävät  pitävät nuoren kiinni arjessa ja ihan tavallisissa nuoruuteen liittyvissä asioissa. Yksikin hyvä ystävyyssuhde on hyvin tärkeä ja kannattelee eteenpäin. Ystävät  antavat arjessa konkreettista apua ja auttavat jaksamaan, kun on vaikeaa.  Kaverisuhteista, ystävyydestä, yksinäisyydestä on kirjoitettu Nuorten mielenterveystalon sivuilla. (Linkki aukeaa uuteen ikkunaan Nuorten mielenterveystalon sivuille.)

Lue lisää

Vertaistuki

/

Kun ihmisillä on elämäntilanteessaan samankaltaisia kokemuksia, syntyy kohdatessa tunne, että toista ymmärtää jo muutamasta sanasta. Toisaalta voi peilata omia kokemuksia toisen vastaaviin, saada vinkkejä ja jakaa niitä muille. Vertaisuus ja vertaistuki ovat mahtava voimanlähde. Yhdistävä tekijä voi olla erityistä tukea tarvitseva lapsi, tai jokin tietty sairaus tai uusi vaihe elämässä kuten koulun aloittaminen.

Lue lisää

Rahan käyttö

/

Itsenäiseen elämään kuuluu mm. omasta taloudesta huolehtiminen. Nuoren on hyvä suunnitella ja seurata omaa rahan käyttöään, jotta hänelle muodostuu kuva siitä paljonko esimerkiksi asuminen, ruoka, liikkuminen ja harrastukset maksavat. Netistä löytyy hyviä apuvälineitä joiden avulla voi nuoren kanssa opetella rahanhallintaa ja keskustella raha-asiaoista. Tutustukaa budjettilaskuriin Nuorisoasuntoliiton sivuilla. (Linkki aukeaa uuteen ikkunaan nuorisoasuntoliitto ry:n sivuille.) Takuusäätiön sivuilta löytyy Hallitse rahojasi […]

Lue lisää

Asuminen

/

Asumisessa lähtökohtana on, että nuorella on hänen tarpeitaan vastaava asunto. Oikean asumismuodon löytyminen voi vaatia selvittelyä pitkäänkin.  Asunto voi olla yksittäinen vuokra- tai omistusasunto. Asunto voi olla myös osa asuntoryhmää tai palvelutaloa. Hyvä on muistaa, että minkään ratkaisun ei tarvitse olla ikuinen, vaan esimerkiksi alkutaipaleella voit tarvita enemmän apua ja asua palveluasumisen piirissä. Myöhemmin itsenäinen […]

Lue lisää

Henkilökohtainen apu

/

Henkilökohtaisen apu tukee nuoren osallistumismahdollisuuksia oman ikäkauden mukaiseen toimintaa ja edistää nuoren itsenäistymistä, identiteetin muodostumista ja osallisuutta. Henkilökohtainen apua nuori voi saada sellaisiin toimintoihin, joita hän tekisi, mutta ei vamman tai sairauden vuoksi selviä ilman apua.

Lue lisää

Tuettu päätöksen teko ja edunvalvonta

/

Tuettu päätöksen teko tarkoittaa, että ihmisellä oikeus tehdä omaa elämäänsä koskevia päätöksiä ja päätöksen tekoon oikeus saada tukea. Kehitysvammaisen ja vastaavaa tukea tarvitsevan ihmisen arjessa tämä voi tarkoittaa monenlaista vapaamuotoista päätöksenteossa tukemista esimerkiksi läheisen tai asumisen ohjaajan antaman ohjauksen ja neuvonnan keinoin. Edunvalvonta tarkoituksena on valvoa ihmisen etua ja oikeutta, jos hän ei pysty itse […]

Lue lisää

Ajokortti ja autoilun apuvälineet

/

Erilaisilla sairauksilla ja vammoilla voi olla vaikutusta kuljettajan ajokykyyn. Useimmat sairaudet eivät kuitenkaan ole este ajokortin saamiselle kunhan ne ovat hyvässä hoidossa ja niitä seurataan. Lääkäri arvioi henkilön ajoterveyden.

Lue lisää

Varusmiespalvelus ja siviilipalvelus

/

Suomessa miehillä on asevelvollisuus ja sinä vuonna kun nuori täyttää 18 vuotta tulee kirje kutsuntoihin. Asevelvollisuuden voi suorittaa varusmies- tai siviilipalveluksena. Jos sairauden hoito on hoitotasapainossa tai vamma on lievä, niin estettä varusmiespalvelukselle ei välttämättä ole. Arvion varusmieskelpoisuudesta tekee lääkäri.

Lue lisää

Palkkatyö

/

Vamma tai sairaus voi alentaa työ- ja toimintakykyä, mutta se ei tarkoita työkyvyttömyyttä tai aina edes osatyökykyisyyttä. Työkykyä tukevia mahdollisuuksia on runsaasti. Työelämään pääseminen voi edellyttää lääkinnällistä tai ammatillista kuntoutusta tai työ- ja elinkeinotoimiston tukea.  Erilaiset työllistämisen tukimuodot helpottavat toimimista työpaikalla sekä kannustavat työnantajia työllistämiseen. Tukimuotoja ovat esimerkiksi: palkkatuki työhön valmennus työolosuhteiden järjestelytuki työkokeilu siirtymätyö […]

Lue lisää

Peruskoulun jälkeen

/

Peruskoulun päättyminen on yksi tärkeä vaihe elämässä jokaisella nuorella. Tämä on se hetki, jolloin elämä suuntautuu uudelleen. Vaikka peruskoulu päättyy, niin oppivelvollisuus jatkuu 18 vuoden ikään asti vuonna 2021 voimaan astuneen lakiuudistuksen myötä. Peruskoulun jälkeistä opiskelua ja soveltuvaa alaa kannattaa alkaa pohtimaan riittävän ajoissa, viimeistään 8. -luokalla. Tällöin jää riittävästi aikaa selvittää erilaisia vaihtoehtoja ja tukimuotoja […]

Lue lisää

Työtoiminta ja päivätoiminta

/

Työtoimintaa järjestetään kuntien ylläpitämissä työ- ja toimintakeskuksessa. Työtoiminnan muotoja ovat työkeskuksissa tehtävä työtoiminta sekä työpaikoilla järjestettävä avotyötoiminta. Toimintakeskuksissa järjestetään myös päivätoimintaa, jossa ei tehdä varsinaisia työtehtäviä, vaan se on virikkeitä antavaa toimintaa. Päivätoiminta on tarkoitettu enemmän tukea tarvitseville ja se voi sisältää vuorovaikutustaitojen ja jokapäiväisen elämän taitojen harjoittelua, luovaa toimintaa, ulkoilua ja muuta liikuntaa, opetusta, […]

Lue lisää

Vapaaehtoistoiminta

/

Useat tutkimukset osoittavat, että vapaaehtoisuus lisää sekä vapaaehtoistoiminnan kohteen että sen tekijän hyvinvointia. Vapaaehtoisuus on mahdollistava puite niin henkilökohtaiselle kuin yhteisölliselle muutokselle, ja se tähtää aina yleiseen ja yhteiseen hyvään. Vaikka toiminta kohdistuisi yksittäiseen ihmiseen, sen vaikutukset ulottuvat myös yksilön ulkopuolelle. Vapaaehtoisuus on tuottavaa ja palkitsevaa, ja se yhdistää ihmisiä yhteisöissä. Vapaaehtoinen saa osallistumisestaan merkityksellisyyden […]

Lue lisää

Opintopolun valinta

/

Nuoren pohtiessa koulutusta ja tulevaa ammattia tärkeää on miettiä, mistä itse pitää, nauttii ja mitkä asiat kokee tärkeäksi elämässä. Voisiko mieleinen harrastus työllistää tulevaisuudessa? Nauttiiko ihmisten seurasta vai toimitko mieluummin yksin? Onko taitava tietokoneella tai kiinnostaako some? Työn mielekkyys on merkittävä tekijä siitä suoriutumisessa. ”Oman jutun” löytämiseen kannattaa panostaa, vaikka siihen kuluisikin aikaa. Apua ammatinvalintaan […]

Lue lisää

Esteettömyys ja saavutettavuus opiskelussa

/

Nuoren tiedot eivät siirry peruskoulusta ammattikouluihin tai lukioon automaattisesti. Ammatilliset erityisoppilaitokset saavat nuoresta tietoa jo haku vaiheessa, mutta yleisiin ammattioppilaitoksiin ja lukioihin haetaan pelkällä todistuksella. Jotta nuori saa tukea heti opintojen alusta lähtien, kannattaa tuen tarpeista olla yhteydessä oppilaitoksen erityisopettajaan tai opinto-ohjaajaan.

Lue lisää